มารยาทในที่ชุมชน - สอนมารยาทให้ลูกน้อย :

การอยู่ร่วมกันในสังคม มารยาท นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ ต้องระวังเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง ความนอบน้อม มีสัมมาคารวะ การรู้จักให้เกียจติสถานที่ หรือเป็นการให้เกียจติ ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการเลี้ยงเด็ก หลักการสอน มารยาทให้ลูกน้อย ผู้ใหญ่ต้องทำตัว เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เด็กเห็น และต้องพยายาม สอนมารยาทให้เด็ก เพื่อเด็กจะได้วางตัวถูก และมีมารยาทที่ดี เป็นคนที่สังคมยอมรับในอนาคต

อ่านต่อ...