Main Content

เสริมสร้างการพัฒนาลูกน้อยด้วยเสียงดนตรี

      จาการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทำให้เราทราบว่า เสียงดนตรี นั้นมีประโยชน์ ต่อการพัฒนา ทางด้านจิตใจ ของเด็ก ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดนตรี จะสร้าง ความเพลิดเพลิน ทำให้เด็ก เกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ที่สำคัญยังช่วย ให้เด็กประกอบ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำให้สามารถ เข้าสังคมได้ดี

     การนำเสียงดนตรี เครื่องดนตรี เข้ามาใช้ในการประกอบกิจกรรม การเรียนการสอน ของเด็ก จึงเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็ก มีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลทำให้ ภายภาคหน้า เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะให้มีความเป็นผู้นำ กล้าที่จะตัดสินใจ รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

     นักจิตวิทยาทางสังคมศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรี เสียงดนตรีนั้นมีคุณค่า ก่อให้เกิดความสว่างแก่จิตใจ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสุข และก่อให้เกิดความผูกพัน รักใคร่อีกด้วย ที่สำคัญดนตรียังเป็นตัว ที่จะใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการ ของเด็กได้ดังต่อไปนี้

  • ดนตรีช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เพราะเด็กจะได้ร้องเพลง ได้เต้น ตามจังหวะเพลง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดี
  • ดนตรีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะเด็กจะได้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เครียด จึงทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างการเข้าสังคม เพราะเด็กจะได้ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
  • ดนตรีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เพราะเด็กจะสามารถจดจำเนื้อเพลง และจดจำท่าทางประกอบเพลงได้เองอัตโนมัติ
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้นภาษาพูดของเด็ก ซึ่งเด็กจะสามารถ รู้ถึงเสียงต่ำ เสียงสูง ฯลฯ
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียง
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างนิสัย ให้เด็กมีนิสัยที่ดีได้
  • ดนตรีช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ขี้อาย ไม่ก้าวร้าว ฯลฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง